top of page

סקירת מערכות 

סקירת מערכות מוקדמת (ראשונה) מתבצעת בין השבועות 13 – 17 להיריון, וסקירת מערכות מאוחרת (שניה) מתבצעת בין השבועות 20 – 24 להיריון. מטרתן להעריך את תקינות מערכות העובר השונות בהתאם לפירוט שנקבע על ידי האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה. חלק מהמומים שניתן לאבחן בסקירה מאוחרת אינם מתבטאים בסקירה המוקדמת. הבדיקה מעריכה גם את מדדי העובר, מין העובר, כמות מי השפיר, מיקום השליה ואורך צוואר הרחם. היא מתבצעת על ידי מכשיר אולטרסאונד המשתמש בגלי קול, ואינה מסוכנת לאם או לעובר. ניתן  לבצעה בגישה בטנית, לדנית או משולבת. סקירת מערכות שלישית מתבצעת בטרימסטר השלישי להיריון, לאחר שבוע 28, ומטרתה לנסות לזהות התפתחות עוברית לא תקינה בשלבי ההיריון המאוחרים. סקירה זו אינה מהווה תחליף לסקירה מוקדמת או מאוחרת, ועקב שבוע ההיריון המתקדם ייתכנו מגבלות טכניות בביצועה. חשוב להדגיש כי אין המלצה של משרד הבריאות לביצוע בדיקה זו באופן שגרתי, ועל כן היא אינה מכוסה על-ידי קופות החולים. סקירת מערכות מכוונת נועדה לבדוק מערכת/ות מסוימת/ות בהתאם לשאלה מוגדרת המופנית למבצע הבדיקה. 

bottom of page